• Tag Archives find
 • Substituir text en múltiples fitxers amb sed

  Si volem substituir una cadena de caràcters per una altra en un fitxer o en múltiples fitxers simultàniament i de forma recursiva1 ho podem fer amb aquesta comanda:

  find -type f -exec sed -i 's/CADENA A SUBSTITUIR/CADENA NOVA/g' {} \;

  On CADENA A SUBSTITUIR és una expressió regular. Això vol dir que hem d’escapar els caràcters amb connotacions especials amb una barra invertida \, com . + * [ ] etcètera.

  També cal tenir en compte que això substituirà totes les aparicions de la cadena a substituir que es trobin per tots els fitxers. Si volem que només s’apliqui a certs fitxers, podem utilitzar el paràmetre -name de la comanda find.

  Si combinem el que he dit als dos paràgrafs anteriors, per exemple la comanda:

  find -type f -name aliments* -exec sed -i 's/pebrot (vermell)/maduixa vermella/g' {} \;

  cercarà només en fitxers els noms dels quals comencin per aliments,  i substituirà pebrot (vermell) per maduixa vermella.

  Ho podem complicar més, i aprofitar la paraula vermell de la cadena inicial i afegir-li la lletra a per fer-la femenina: vermella, tot amb expressions regulars:

  find -type f -name aliments* -exec sed -i 's/\(pebrot (\)\(vermell\))/maduixa \2a/g' {} \;

  Aquesta expressió crea dos grups: el primer conté “pebrot (” i el segon “vermell” (el darrer parèntesi queda fora de cap grup). Així podem usar la seqüència \2 per referir-nos al contingut del segon grup, al qual li afegim la lletra a per transformar-lo en “vermella”.

  1 Si volem fer-ho en un sol fitxer o en varis sense necessitar la recursivitat no cal usar find, podem usar sed directament:

  sed -i 's/CADENA A SUBSTITUIR/CADENA NOVA/g' fitxer1 *.txt
  GD Star Rating
  loading...

 • Actualitzar automàticament la revisió/data/autor en fer commit a subversion

  Si recentment escrivia l’entrada sobre la comanda find amb la possibilitat de fer diferents cerques simultànies, avui explico un cas on ho he usat.

  Alguna vegada haureu vist en fitxers amb codi font (siguin del llenguatge de programació que siguin), que a la part superior apareix informació sobre què conté el fitxer, la seva llicència, o l’autor, la data i el número de revisió dels darrers canvis que ha patit el fitxer en qüestió. En referència a aquestes tres darreres em refereixo a una línia d’aquest estil:

  $Id: codi.php 148 2006-07-28 21:30:43Z jaume $

  Evidentment aquestes dades no són escrites a mà per l’autor cada vegada que fa un canvi al fitxer (una nova revisió), sinó que es realitza automàticament; i concretament aquest és el format que utilitza subversion per la variable Id. En realitat jo havia escrit $Id$ allà on he volgut del fitxer anomenat codi.php, i en fer el commit al dipòsit el sistema ho ha substituït per la línia completa que veieu a dalt. Id és una combinació reduïda de les paraules clau $Author$, $Revision$ i $Date$, que també podeu utilitzar de forma independent. Al manual de subversion (en anglès) podeu llegir més al respecte. Si volem que tots els fitxers del nostre projecte que tinguem al sistema de control de versions subversion incorporin aquesta funcionalitat, hem de configurar el servidor de certa manera. Editem el fitxer /etc/subversion/config (aquest és el camí a Ubuntu, però serà similar a altres distribucions). Per defecte enable-auto-props està comentat, ho deixem així:

  ### Set enable-auto-props to 'yes' to enable automatic properties
  ### for 'svn add' and 'svn import', it defaults to 'no'.
  ### Automatic properties are defined in the section 'auto-props'.
  enable-auto-props = yes
  

  I una mica més avall editem les propietats automàtiques:

  ### Section for configuring automatic properties.
  [auto-props]
  ### The format of the entries is:
  ###  file-name-pattern = propname[=value][;propname[=value]...]
  ### The file-name-pattern can contain wildcards (such as '*' and
  ### '?'). All entries which match (case-insensitively) will be
  ### applied to the file. Note that auto-props functionality
  ### must be enabled, which is typically done by setting the
  ### 'enable-auto-props' option.
  *.php = svn:eol-style=native;svn:keywords=Author Date Id Revision
  *.txt = svn:eol-style=native;svn:keywords=Author Date Id Revision
  *.sh = svn:eol-style=native;svn:keywords=Author Date Id Revision;svn:executable
  *.tpl = svn:eol-style=native
  *.css = svn:eol-style=native
  *.js = svn:eol-style=native
  *.htm = svn:eol-style=native
  *.html = svn:eol-style=native
  *.htaccess = svn:eol-style=native
  *.png = svn:mime-type=image/png
  *.jpg = svn:mime-type=image/jpeg
  *.gif = svn:mime-type=image/gif
  

  Jo he definit que només els fitxers amb l’extensió php, txt i sh tinguin la capacitat de substitució de paraules clau. A més a més els .sh vull que siguin executables (de manera que si algú fa un check out el propi subversion s’encarregui de marcar el bit d’execució per nosaltres). I si us hi fixeu, la resta de fitxers de text tenen una altra propietat: svn:eol-style=native. Això fa referència al final de línia (en anglès, eol = end of line), i serveix per què vàries persones treballin sobre els mateixos fitxers en sistemes operatius diferents (els quals usen diferents caràcters per indicar el final de línia). Les tres darreres línies són pels fitxers d’imatge, cadascun amb el seu tipus mime corresponent.

  Un cop fet això, ens assegurem que els fitxers nous que agreguem al dipòsit tindran aquestes propietats, però què passa amb els fitxers existents? Cal que els donem les propietats nosaltres manualment, i aquí entra la potència de la comanda find. I si ho podem fer tot d’una sola passada millor 🙂 Ens situem al directori arrel del nostre projecte i executem:

  find . \
  \( -name '*.php' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; -exec svn propset svn:keywords 'Author Date Id Revision' {} \; \) , \
  \( -name '*.txt' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; -exec svn propset svn:keywords 'Author Date Id Revision' {} \; \) , \
  \( -name '*.sh' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; -exec svn propset svn:keywords 'Author Date Id Revision' {} \; -exec svn propset svn:executable {} \; \) , \
  \( -name '*.tpl' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; \) , \
  \( -name '*.css' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; \) , \
  \( -name '*.js' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; \) , \
  \( -name '*.htm' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; \) , \
  \( -name '*.html' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; \) , \
  \( -name '.htaccess' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; \) , \
  \( -name '*.png' -exec svn propset svn:mime-type 'image/png' {} \; \) , \
  \( -name '*.jpg' -exec svn propset svn:mime-type 'image/jpeg' {} \; \) , \
  \( -name '*.gif' -exec svn propset svn:mime-type 'image/gif' {} \; \) > /dev/null
  

  I això és tot, a programar de gust! 😉

  GD Star Rating
  loading...

 • Cerca amb la comanda find de GNU/Linux

  Fins ara, sempre que havia de cercar diferents tipus de fitxers i/o directoris amb la comanda find, executava una comanda de forma independent per a cada cosa. Però això no és gens òptim, perquè cerquem una i altra vegada per tots els fitxers desitjats. Fa uns dies vaig aprendre com cercar vàries coses alhora, en una sola cerca, de manera que se li puguin indicar a find diferents patrons. Aquí mostro l’exemple que apareix al manual (que es pot accedir amb la comanda: man find), escrit en multilínia per fer-lo més entenidor (recordo també que per canviar de línia a la shell abans de pitjar la tecla retorn o enter cal acabar la línia amb un espai i una barra invertida \):

  find / \
  \( -perm -4000 -fprintf /root/suid.txt %#m %u %p\n \) , \
  \( -size +100M -fprintf /root/big.txt %-10s %p\n \)
  

  Recorre el sistema una única vegada, llistant fitxers i directoris amb setuid al fitxer /root/suid.txt i fitxers grans (majors de 100 MB) al fitxer /root/big.txt.

  Un exemple més fàcil d’entendre:

  find . \
  \( -name '*.php' -exec echo "Trobat fitxer PHP:" {} \; \) , \
  \( -name '*.exe' -exec rm -f {} \; -exec echo "Eliminat fitxer .exe:" {} \; \) , \
  \( -name '*.txt' -exec ls -l {} \; \)
  

  Al primer patró busquem els fitxers el nom dels quals acabi amb ‘.php’ i mostrem una frase per la sortida estàndard, al segon eliminem fitxers ‘.exe’ i informem de l’acció, i al tercer llistem informació de fitxers ‘.txt’ en un format llarg.

  Podeu veure que a més a més es poden executar vàries comandes per cada patró de cerca. En el segon patró, executem dues comandes amb l’opció -exec: la primera per eliminar els fitxers trobats i la segona per informar què hem fet.

  Bon profit.

  GD Star Rating
  loading...