Actualitzar automàticament la revisió/data/autor en fer commit a subversion

Si recentment escrivia l’entrada sobre la comanda find amb la possibilitat de fer diferents cerques simultànies, avui explico un cas on ho he usat.

Alguna vegada haureu vist en fitxers amb codi font (siguin del llenguatge de programació que siguin), que a la part superior apareix informació sobre què conté el fitxer, la seva llicència, o l’autor, la data i el número de revisió dels darrers canvis que ha patit el fitxer en qüestió. En referència a aquestes tres darreres em refereixo a una línia d’aquest estil:

$Id: codi.php 148 2006-07-28 21:30:43Z jaume $

Evidentment aquestes dades no són escrites a mà per l’autor cada vegada que fa un canvi al fitxer (una nova revisió), sinó que es realitza automàticament; i concretament aquest és el format que utilitza subversion per la variable Id. En realitat jo havia escrit $Id$ allà on he volgut del fitxer anomenat codi.php, i en fer el commit al dipòsit el sistema ho ha substituït per la línia completa que veieu a dalt. Id és una combinació reduïda de les paraules clau $Author$, $Revision$ i $Date$, que també podeu utilitzar de forma independent. Al manual de subversion (en anglès) podeu llegir més al respecte. Si volem que tots els fitxers del nostre projecte que tinguem al sistema de control de versions subversion incorporin aquesta funcionalitat, hem de configurar el servidor de certa manera. Editem el fitxer /etc/subversion/config (aquest és el camí a Ubuntu, però serà similar a altres distribucions). Per defecte enable-auto-props està comentat, ho deixem així:

### Set enable-auto-props to 'yes' to enable automatic properties
### for 'svn add' and 'svn import', it defaults to 'no'.
### Automatic properties are defined in the section 'auto-props'.
enable-auto-props = yes

I una mica més avall editem les propietats automàtiques:

### Section for configuring automatic properties.
[auto-props]
### The format of the entries is:
###   file-name-pattern = propname[=value][;propname[=value]...]
### The file-name-pattern can contain wildcards (such as '*' and
### '?').  All entries which match (case-insensitively) will be
### applied to the file.  Note that auto-props functionality
### must be enabled, which is typically done by setting the
### 'enable-auto-props' option.
*.php = svn:eol-style=native;svn:keywords=Author Date Id Revision
*.txt = svn:eol-style=native;svn:keywords=Author Date Id Revision
*.sh  = svn:eol-style=native;svn:keywords=Author Date Id Revision;svn:executable
*.tpl = svn:eol-style=native
*.css = svn:eol-style=native
*.js  = svn:eol-style=native
*.htm = svn:eol-style=native
*.html = svn:eol-style=native
*.htaccess = svn:eol-style=native
*.png = svn:mime-type=image/png
*.jpg = svn:mime-type=image/jpeg
*.gif = svn:mime-type=image/gif

Jo he definit que només els fitxers amb l’extensió php, txt i sh tinguin la capacitat de substitució de paraules clau. A més a més els .sh vull que siguin executables (de manera que si algú fa un check out el propi subversion s’encarregui de marcar el bit d’execució per nosaltres). I si us hi fixeu, la resta de fitxers de text tenen una altra propietat: svn:eol-style=native. Això fa referència al final de línia (en anglès, eol = end of line), i serveix per què vàries persones treballin sobre els mateixos fitxers en sistemes operatius diferents (els quals usen diferents caràcters per indicar el final de línia). Les tres darreres línies són pels fitxers d’imatge, cadascun amb el seu tipus mime corresponent.

Un cop fet això, ens assegurem que els fitxers nous que agreguem al dipòsit tindran aquestes propietats, però què passa amb els fitxers existents? Cal que els donem les propietats nosaltres manualment, i aquí entra la potència de la comanda find. I si ho podem fer tot d’una sola passada millor 🙂 Ens situem al directori arrel del nostre projecte i executem:

find . \
\( -name '*.php' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; -exec svn propset svn:keywords 'Author Date Id Revision' {} \; \) , \
\( -name '*.txt' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; -exec svn propset svn:keywords 'Author Date Id Revision' {} \; \) , \
\( -name '*.sh'  -exec svn propset svn:eol-style native {} \; -exec svn propset svn:keywords 'Author Date Id Revision' {} \; -exec svn propset svn:executable {} \; \) , \
\( -name '*.tpl' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; \) , \
\( -name '*.css' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; \) , \
\( -name '*.js' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; \) , \
\( -name '*.htm' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; \) , \
\( -name '*.html' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; \) , \
\( -name '.htaccess' -exec svn propset svn:eol-style native {} \; \) , \
\( -name '*.png' -exec svn propset svn:mime-type 'image/png' {} \; \) , \
\( -name '*.jpg' -exec svn propset svn:mime-type 'image/jpeg' {} \; \) , \
\( -name '*.gif' -exec svn propset svn:mime-type 'image/gif' {} \; \) > /dev/null

I això és tot, a programar de gust! 😉

GD Star Rating
loading...