• Tag Archives utilitats
 • Cerca amb la comanda find de GNU/Linux

  Fins ara, sempre que havia de cercar diferents tipus de fitxers i/o directoris amb la comanda find, executava una comanda de forma independent per a cada cosa. Però això no és gens òptim, perquè cerquem una i altra vegada per tots els fitxers desitjats. Fa uns dies vaig aprendre com cercar vàries coses alhora, en una sola cerca, de manera que se li puguin indicar a find diferents patrons. Aquí mostro l’exemple que apareix al manual (que es pot accedir amb la comanda: man find), escrit en multilínia per fer-lo més entenidor (recordo també que per canviar de línia a la shell abans de pitjar la tecla retorn o enter cal acabar la línia amb un espai i una barra invertida \):

  find / \
  \( -perm -4000 -fprintf /root/suid.txt %#m %u %p\n \) , \
  \( -size +100M -fprintf /root/big.txt %-10s %p\n \)
  

  Recorre el sistema una única vegada, llistant fitxers i directoris amb setuid al fitxer /root/suid.txt i fitxers grans (majors de 100 MB) al fitxer /root/big.txt.

  Un exemple més fàcil d’entendre:

  find . \
  \( -name '*.php' -exec echo "Trobat fitxer PHP:" {} \; \) , \
  \( -name '*.exe' -exec rm -f {} \; -exec echo "Eliminat fitxer .exe:" {} \; \) , \
  \( -name '*.txt' -exec ls -l {} \; \)
  

  Al primer patró busquem els fitxers el nom dels quals acabi amb ‘.php’ i mostrem una frase per la sortida estàndard, al segon eliminem fitxers ‘.exe’ i informem de l’acció, i al tercer llistem informació de fitxers ‘.txt’ en un format llarg.

  Podeu veure que a més a més es poden executar vàries comandes per cada patró de cerca. En el segon patró, executem dues comandes amb l’opció -exec: la primera per eliminar els fitxers trobats i la segona per informar què hem fet.

  Bon profit.

  GD Star Rating
  loading...

 • Com obtenir el Pagerank (PR) d’una uri des de PHP

  Primer de tot, per aquells qui no sapigueu de què parlo, us poso la definició de Pagerank de la Viquipèdia:

  PageRank és l’algorisme que utilitza Google per determinar la posició d’una pàgina web a l’hora de fer una consulta mitjançant el seu motor de cerca. Aquest mètode mesura el seu grau d’importància de forma numèrica i permet situar els resultats més fiables en primer lloc. Alhora, reflecteix la probabilitat que hi ha de que un usuari que navega a través d’enllaços de forma aleatòria arribi a una pàgina web concreta.

  Doncs bé, he trobat un script en el llenguatge de programació PHP que permet obtenir el Pagerank . L’he transformat en una classe i aquí el teniu:

  <?php
  
  /**
   * PageRank Lookup class v1.1 by HM2K (update: 31/01/2007)
   * based on an algorithm found here: http://pagerank.gamesaga.net/
   * @author HM2K
   * @version 1.1
   * @see http://pagerank.gamesaga.net/
   */
  class Pagerank
  {
    //settings - host and user agent
    private static $googlehost = 'toolbarqueries.google.com';
    private static $googleua  = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5';
  
    /**
     * Convert a string to a 32-bit integer
     */
    private function strToNum($Str, $Check, $Magic)
    {
      $Int32Unit = 4294967296; // 2^32
  
      $length = strlen($Str);
      for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
        $Check *= $Magic;
        //If the float is beyond the boundaries of integer (usually +/- 2.15e+9 = 2^31),
        // the result of converting to integer is undefined
        // refer to http://www.php.net/manual/en/language.types.integer.php
        if ($Check >= $Int32Unit) {
          $Check = ($Check - $Int32Unit * (int) ($Check / $Int32Unit));
          //if the check less than -2^31
          $Check = ($Check < -2147483648) ? ($Check + $Int32Unit) : $Check;
        }
        $Check += ord($Str{$i});
      }
      return $Check;
    }
  
    /**
     * Genearate a hash for a url
     * @param string $String
     */
    private function hashURL($string)
    {
      $check1 = self::strToNum($string, 0x1505, 0x21);
      $check2 = self::strToNum($string, 0, 0x1003F);
  
      $check1 >>= 2;
      $check1 = (($check1 >> 4) & 0x3FFFFC0 ) | ($check1 & 0x3F);
      $check1 = (($check1 >> 4) & 0x3FFC00 ) | ($check1 & 0x3FF);
      $check1 = (($check1 >> 4) & 0x3C000 ) | ($check1 & 0x3FFF);
  
      $T1 = (((($check1 & 0x3C0) << 4) | ($check1 & 0x3C)) <<2 ) | ($check2 & 0xF0F );
      $T2 = (((($check1 & 0xFFFFC000) << 4) | ($check1 & 0x3C00)) << 0xA) | ($check2 & 0xF0F0000 );
  
      return ($T1 | $T2);
    }
  
    /**
     * Genearate a checksum for the hash string
     * @param string $hashnum
     */
    private function checkHash($hashnum)
    {
      $checkByte = 0;
      $flag = 0;
  
      $HashStr = sprintf('%u', $hashnum) ;
      $length = strlen($HashStr);
  
      for ($i = $length - 1; $i >= 0; $i --) {
        $Re = $HashStr{$i};
        if (1 === ($flag % 2)) {
          $Re += $Re;
          $Re = (int)($Re / 10) + ($Re % 10);
        }
        $checkByte += $Re;
        $flag ++;
      }
  
      $checkByte %= 10;
      if (0 !== $checkByte) {
        $checkByte = 10 - $checkByte;
        if (1 === ($flag % 2) ) {
          if (1 === ($checkByte % 2)) {
            $checkByte += 9;
          }
          $checkByte >>= 1;
        }
      }
  
      return '7'.$checkByte.$HashStr;
    }
  
    /**
     * Return the pagerank checksum hash
     * @param string $url
     */
    private function getCh($url)
    {
      return self::checkHash(self::hashURL($url));
    }
  
    /**
     * Return the pagerank figure
     * @param string $url
     */
    public function getPagerank($url)
    {
      $googlehost = self::$googlehost;
      $googleua  = self::$googleua;
      $ch     = self::getCh($url);
      $fp     = fsockopen($googlehost, 80, $errno, $errstr, 30);
      if ($fp) {
        $out = "GET /search?client=navclient-auto&ch=$ch&features=Rank&q=info:$url HTTP/1.1\r\n";
        //echo "<pre>$out</pre>\n"; //debug only
        $out .= "User-Agent: $googleua\r\n";
        $out .= "Host: $googlehost\r\n";
        $out .= "Connection: Close\r\n\r\n";
  
        fwrite($fp, $out);
  
        //$pagerank = substr(fgets($fp, 128), 4); //debug only
        //echo $pagerank; //debug only
        while (!feof($fp)) {
          $data = fgets($fp, 128);
          //echo $data;
          $pos = strpos($data, "Rank_");
          if($pos === false){} else{
            $pr=substr($data, $pos + 9);
            $pr=trim($pr);
            $pr=str_replace("\n",'',$pr);
            return $pr;
          }
        }
        //else { echo "$errstr ($errno)<br />\n"; } //debug only
        fclose($fp);
      }
    }
  
    /**
     * Generate the graphical pagerank
     * @param $url
     * @param $width
     * @param $method
     */
    public function getGraphicalPagerank($url,$width=40,$method='style')
    {
      if (!preg_match('/^(http:\/\/)?([^\/]+)/i', $url))
      {
        $url='http://'.$url;
      }
      $pr=self::getPagerank($url);
      $pagerank="PageRank: $pr/10";
  
      //The (old) image method
      if ($method == 'image') {
        $prpos=$width*$pr/10;
        $prneg=$width-$prpos;
        $html='<img src="http://www.google.com/images/pos.gif" width='.$prpos.' height=4 border=0 alt="'.$pagerank.'"><img src="http://www.google.com/images/neg.gif" width='.$prneg.' height=4 border=0 alt="'.$pagerank.'">';
      }
      //The pre-styled method
      if ($method == 'style') {
        $prpercent=100*$pr/10;
        $html='<div style="position: relative; width: '.$width.'px; padding: 0; background: #D9D9D9;"><strong style="width: '.$prpercent.'%; display: block; position: relative; background: #5EAA5E; text-align: center; color: #333; height: 4px; line-height: 4px;"><span></span></strong></div>';
      }
  
      $out='<a href="'.$url.'" title="'.$pagerank.'">'.$html.'</a>';
      return $out;
    }
  
  }
  

  Per usar-la només cal el següent:

  require 'Pagerank.php';
  
  echo Pagerank::getPagerank('google.com');
  

  L’exemple mostrarà: 10

  Podeu baixar-vos el fitxer amb el codi font fent clic aquí.

  Que aprofiti!

  GD Star Rating
  loading...