Com obtenir el Pagerank (PR) d’una uri des de PHP

Primer de tot, per aquells qui no sapigueu de què parlo, us poso la definició de Pagerank de la Viquipèdia:

PageRank és l’algorisme que utilitza Google per determinar la posició d’una pàgina web a l’hora de fer una consulta mitjançant el seu motor de cerca. Aquest mètode mesura el seu grau d’importància de forma numèrica i permet situar els resultats més fiables en primer lloc. Alhora, reflecteix la probabilitat que hi ha de que un usuari que navega a través d’enllaços de forma aleatòria arribi a una pàgina web concreta.

Doncs bé, he trobat un script en el llenguatge de programació PHP que permet obtenir el Pagerank . L’he transformat en una classe i aquí el teniu:

<?php

/**
 * PageRank Lookup class v1.1 by HM2K (update: 31/01/2007)
 * based on an algorithm found here: http://pagerank.gamesaga.net/
 * @author HM2K
 * @version 1.1
 * @see http://pagerank.gamesaga.net/
 */
class Pagerank
{
  //settings - host and user agent
  private static $googlehost = 'toolbarqueries.google.com';
  private static $googleua  = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5';

  /**
   * Convert a string to a 32-bit integer
   */
  private function strToNum($Str, $Check, $Magic)
  {
    $Int32Unit = 4294967296; // 2^32

    $length = strlen($Str);
    for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
      $Check *= $Magic;
      //If the float is beyond the boundaries of integer (usually +/- 2.15e+9 = 2^31),
      // the result of converting to integer is undefined
      // refer to http://www.php.net/manual/en/language.types.integer.php
      if ($Check >= $Int32Unit) {
        $Check = ($Check - $Int32Unit * (int) ($Check / $Int32Unit));
        //if the check less than -2^31
        $Check = ($Check < -2147483648) ? ($Check + $Int32Unit) : $Check;
      }
      $Check += ord($Str{$i});
    }
    return $Check;
  }

  /**
   * Genearate a hash for a url
   * @param string $String
   */
  private function hashURL($string)
  {
    $check1 = self::strToNum($string, 0x1505, 0x21);
    $check2 = self::strToNum($string, 0, 0x1003F);

    $check1 >>= 2;
    $check1 = (($check1 >> 4) & 0x3FFFFC0 ) | ($check1 & 0x3F);
    $check1 = (($check1 >> 4) & 0x3FFC00 ) | ($check1 & 0x3FF);
    $check1 = (($check1 >> 4) & 0x3C000 ) | ($check1 & 0x3FFF);

    $T1 = (((($check1 & 0x3C0) << 4) | ($check1 & 0x3C)) <<2 ) | ($check2 & 0xF0F );
    $T2 = (((($check1 & 0xFFFFC000) << 4) | ($check1 & 0x3C00)) << 0xA) | ($check2 & 0xF0F0000 );

    return ($T1 | $T2);
  }

  /**
   * Genearate a checksum for the hash string
   * @param string $hashnum
   */
  private function checkHash($hashnum)
  {
    $checkByte = 0;
    $flag = 0;

    $HashStr = sprintf('%u', $hashnum) ;
    $length = strlen($HashStr);

    for ($i = $length - 1; $i >= 0; $i --) {
      $Re = $HashStr{$i};
      if (1 === ($flag % 2)) {
        $Re += $Re;
        $Re = (int)($Re / 10) + ($Re % 10);
      }
      $checkByte += $Re;
      $flag ++;
    }

    $checkByte %= 10;
    if (0 !== $checkByte) {
      $checkByte = 10 - $checkByte;
      if (1 === ($flag % 2) ) {
        if (1 === ($checkByte % 2)) {
          $checkByte += 9;
        }
        $checkByte >>= 1;
      }
    }

    return '7'.$checkByte.$HashStr;
  }

  /**
   * Return the pagerank checksum hash
   * @param string $url
   */
  private function getCh($url)
  {
    return self::checkHash(self::hashURL($url));
  }

  /**
   * Return the pagerank figure
   * @param string $url
   */
  public function getPagerank($url)
  {
    $googlehost = self::$googlehost;
    $googleua  = self::$googleua;
    $ch     = self::getCh($url);
    $fp     = fsockopen($googlehost, 80, $errno, $errstr, 30);
    if ($fp) {
      $out = "GET /search?client=navclient-auto&ch=$ch&features=Rank&q=info:$url HTTP/1.1\r\n";
      //echo "<pre>$out</pre>\n"; //debug only
      $out .= "User-Agent: $googleua\r\n";
      $out .= "Host: $googlehost\r\n";
      $out .= "Connection: Close\r\n\r\n";

      fwrite($fp, $out);

      //$pagerank = substr(fgets($fp, 128), 4); //debug only
      //echo $pagerank; //debug only
      while (!feof($fp)) {
        $data = fgets($fp, 128);
        //echo $data;
        $pos = strpos($data, "Rank_");
        if($pos === false){} else{
          $pr=substr($data, $pos + 9);
          $pr=trim($pr);
          $pr=str_replace("\n",'',$pr);
          return $pr;
        }
      }
      //else { echo "$errstr ($errno)<br />\n"; } //debug only
      fclose($fp);
    }
  }

  /**
   * Generate the graphical pagerank
   * @param $url
   * @param $width
   * @param $method
   */
  public function getGraphicalPagerank($url,$width=40,$method='style')
  {
    if (!preg_match('/^(http:\/\/)?([^\/]+)/i', $url))
    {
      $url='http://'.$url;
    }
    $pr=self::getPagerank($url);
    $pagerank="PageRank: $pr/10";

    //The (old) image method
    if ($method == 'image') {
      $prpos=$width*$pr/10;
      $prneg=$width-$prpos;
      $html='<img src="http://www.google.com/images/pos.gif" width='.$prpos.' height=4 border=0 alt="'.$pagerank.'"><img src="http://www.google.com/images/neg.gif" width='.$prneg.' height=4 border=0 alt="'.$pagerank.'">';
    }
    //The pre-styled method
    if ($method == 'style') {
      $prpercent=100*$pr/10;
      $html='<div style="position: relative; width: '.$width.'px; padding: 0; background: #D9D9D9;"><strong style="width: '.$prpercent.'%; display: block; position: relative; background: #5EAA5E; text-align: center; color: #333; height: 4px; line-height: 4px;"><span></span></strong></div>';
    }

    $out='<a href="'.$url.'" title="'.$pagerank.'">'.$html.'</a>';
    return $out;
  }

}

Per usar-la només cal el següent:

require 'Pagerank.php';

echo Pagerank::getPagerank('google.com');

L’exemple mostrarà: 10

Podeu baixar-vos el fitxer amb el codi font fent clic aquí.

Que aprofiti!

GD Star Rating
loading...